Select Page

ขนาดของฟิวส์บอกถึงกำลังขับที่แท้จริงได้จริงหรือ…ที่นี่มีคำตอบ…

ขนาดของฟิวส์บอกถึงกำลังขับที่แท้จริงได้จริงหรือ…ที่นี่มีคำตอบ…

โดย..เราสามารถคำนวณได้ด้วยสูตรต่อไปนี้ครับ

ขนาดกำลังขับ = ขนาดฟิวส์ที่ใช้ X แรงดันไฟฟ้า X ค่า Efficiency

โดย…แรงดันไฟฟ้า จะอยู่ระหว่าง 12-14.4 V

ค่า Efficiency  เป็นค่าตายตัวที่ผ่านการคำนวณมาแล้วครับ โดยในเพาเวอร์แอมป์คลาส AB จะมีค่าประมาณ 0.6 และในคลาส D จะอยู่ที่ 0.8

ตัวอย่างเช่น เพาเวอร์แอมป์ คลาส AB ที่ใช้ฟิวส์ขนาด 30 แอมป์ เราก็สามารถหากำลังขับที่แท้จริงของมันได้ดังนี้ครับ

จากสูตร                 ขนาดกำลังขับ = ขนาดฟิวส์ที่ใช้ X แรงดันไฟฟ้า X ค่า Efficiency

ดังนั้น                     ขนาดกำลังขับ = 30 X 14.4 X 0.6

จะได้                      ขนาดกำลังขับ = 259.2 วัตต์ หรือประมาณ 260 วัตต์…}

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: