Select Page

การใช้งาน WT3 / DAST Audio Test System

การใช้งาน WT3 / DAST Audio Test System

หลังจากที่ทำการการติดตั้ง / Calibrate WT3 และ WT3 / DAST Audio Test System โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว(http://new.caraudiomedia.net/archives/5948) ต่อมาก็เข้าสู่ขั้นตอนของการใช้งานกัน…

1. เสียบตัวฮาร์ดแวร์เข้ากับ USB Port สังเกตว่าถ้ามีไฟ LED ติด แสดงว่าตัวฮาร์ดแวร์พร้อมจะทำงานแล้ว… จากนั้นก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมา…

20120608111007-185098425820120608111006-1481673084

2. ทำการติดตั้งขั้วของฮาร์ดแวร์เข้ากับขั้วของลำโพง .ให้สังเกตขั้ว บวก/ลบ ให้ถูกต้องด้วย…

20120608111223-1433255497

3. จากนั้นก็ให้ทำการกดที่ปุ่ม Measure Free-Air Parameter เราก็จะได้ กราฟของ Impedance Curve และค่า Small Parameter ขึ้นมา…

20120608111615-111692211420120608111618-136302745720120608111614-856871351

4. ต่อมาก็จะเป็นการหาค่า Vas โดยเริ่มด้วยการหาค่า Piston Diameter โดยวัดจากกึ่งกลางขอบเซอร์ราวด์ฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้เราวัดได้ 205 มม. ให้นำมาป้อนข้อมูลที่ช่อง Piston Diameter ซึ่งจะอยู่ที่มุมบนด้านขวามือ…

20120608112017-96588674720120608112016-2042490843

5. จากนั้นก็ทำการถ่วงน้ำหนักที่หน้ากรวยดังภาพ ซึ่งในกรณีนี้เราเลือกที่จะใช้ขนาดน้ำหนัก 80 กรัม โดยให้ทำการป้อนข้อมูลในช่อง Add Mass Method ที่อยู่ด้านล่างของ Piston Diameter ด้วย…

20120608112339-113526919920120608112338-1421282278


6. ต่อจากนั้นให้ทำการกดที่ปุ่ม
Measure V(as) โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณค่า Vas ออกมาให้ที่ช่อง Measured Parameter ก็เป็นอันสิ้นสุดการหาค่า T/S Parameter

 

20120608112717-51856873820120608112719-380516200

7. ทำการ Save งานเก็บไว้ โดยเลือกที่ File -> Save

การเรียกดูค่า T/S Parameter ทั้งหมด

1.  ให้ไปที่แถบเมนูบาร์
2.  เลือกที่ Edit
3.  เลือกที่ Open The Driver Editor

20120608113139-624751646

4. ตัวโปรแกรมจะแสดงค่า T/S Parameter ทั้งหมด ซึ่งเราสามารถที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความต้องการ…

20120608113537-1797546676

ขั้นตอนการ Export สำหรับใช้งานร่วมกับ BassBox Pro

1. ไปที่ File -> Export Impedance Data -> CLIO Formatted .txt

20120608113817-1717201107

2. จะมีหน้าจอ Save As แสดงขึ้น ให้ทำการเลือกตำแน่งที่จะ Save ตามต้องการ แล้วทำการ จากนั้นให้ทำการ Save งานเก็บไว้ เพื่อใช้งานกับ BassBox Pro ในโอกาสต่อไป…

20120608114026-1770928765