Select Page

ระนาบของเสียง (Sound Linearity)

ระนาบของเสียง (Sound Linearity)

เรื่อง นี้เป็นจุดสำคัญของช่วงความถี่แต่ละช่วงที่ใช้ฟังเสียงครับ ในขอบเขตที่จะเกิดความแน่นแฟ้น ความสดใส และความเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ช่วงความถี่ต่ำสุดไปจนถึงความถี่สูงสุดที่คนเราได้ยิน โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ 20 Hz – 22 kHz ซึ่งทำให้เราแบ่งความถี่เสียงออกได้เป็น 4 กลุ่มคร่าวๆได้ดังนี้…

ซับเบส

จะมีช่วงความถี่ประมาณ 1Hz – 60Hz ซึง ซับเบสจะให้ความรู้สึกที่มากกว่าการได้ยิน ในบางครั้งอาจได้ยินเป็นเสียงสะท้อน หรือเสียงสั่นครางที่เกิดขึ้นหลังจากการให้เบสลึก ซึ่งเสียงเบสที่สมบูรณ์นั้นจะต้องไม่มีการสะท้อน หรือสั่นคราง และจะต้องไม่มีลักษณะเด่นของย่านความถี่ใดความถี่หนึ่ง แต่จะผสมผสานกันอย่างราบเรียบไปโดยตลอด

มิดเบส

มีช่วงความถี่ประมาณ 60Hz – 200Hz เสียง มิดเบสจะเป็นเสียงที่รับรู้ด้วยหูได้ เสียงมิเบสที่ดีต้องมีความแน่นกระชับ เรียบรื่น มีรายละเอียดของการกระทบ เร็ว/ช้า, เบา/รุนแรง ต้องไม่มีเสียงแป๊ก พร่าเพี้ยน หรือเสียงกร็อบแกร็บใดๆ

มิดเร้นจ์

มีช่วงความถี่ประมาณ 250Hz – 3 kHz เสียง ประเภทนี้จะเป็นเสียงร้องเสียส่วนใหญ่ ซึ่งเสียงร้องจะต้องมีความเป็นธรรมชาติ ไม่อู้อี้ เครื่องดนตรีในช่วงนี้จะต้องมีเสียงเต็ม และเป็นธรรมชาติ การตอบสนองความถี่ในย่านมิดเร้นจ์ดีหรือไม่ดีจะมีผลต่อจินตภาพของการฟังเป็น อย่างมาก

ความถี่สูง

จะอ้างถึงความถี่ตั้งแต่ 3 kHz ขึ้นไปจนถึงย่านที่เราไม่อาจได้ยินถึงความเพี้ยนของเสียงได้ ความถี่ใน ช่วงนี้จะมีผลมากต่อเสียงตีฉาบแรงๆ โดยมีเสียงแฉ เสียงกลองสแนร์ที่เกิดในช่วงเวลาสั้น เสียงที่ดีจะต้องแม่นยำ เรียบรื่น ไม่ดังโด่งเกิน และแหบแห้งเกินไป หรือทำให้ผู้ฟังออกอาการหูล้า…

ย่านความถี่ของเสียงดนตรี

การ ฟังเพื่อให้ได้เสียงที่ถูกต้องนั้น เราควรที่ต้องรู้ถึงความถี่ของเสียงดนตรีแต่ละชนิด ที่นำมาประกอบขึ้นเป็นบทเพลง เพื่อใช้เป็นแนวทางของการวิเคราะห์ให้ตรงจุดมากที่สุด

ประเภทเสียงคนร้อง

 • เสียงร้องประเภท Bass คือเสียงร้องในระดับต่ำของผู้ชาย มีช่วงความถี่หลักประมาณ 70Hz – 380Hz และมีความถี่รอง หรือหางเสียงประมาณ 380Hz – 10 kHz
 • เสียงร้องประเภท Baritone จะเป็นเสียงร้องระหว่าง สูง/ต่ำ ของผู้ชาย มีความถี่หลักประมาณ 90Hz – 400Hz และมีความถี่รองประมาณ 400Hz – 10 kHz
 • เสียงร้องประเภท Tenor คือเสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย มีช่วงความถี่หลักประมาณ 130Hz – 500 kHz และมีความถี่รองประมาณ 500Hz – 10 kHz
 • เสียงร้องประเภท Alto เป็นเสียงร้องระดับต่ำสุดของผู้หญิง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 160Hz – 950Hz และมีความถี่รองประมาณ 950Hz – 10 kHz
 • เสียงร้องประเภท Soprano เป็นเสียงร้องระดับสูงของผู้หญิง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 210Hz – 1.2 kHz และมีความถี่รองประมาณ 1.2 kHz – 10 kHz

20120712021446-1119975499

ประเภทเครื่องดนตรีแบบ ดีด/สี/ตี

 • เสียงเครื่องเล่น Bass Viola เป็นเครื่องเล่นเบสชนิดสีตัวใหญ่ทำจากไม้ หรือเสียงหนังที่ดีดด้วยหัวยาง มีช่วงความถี่หลัก ประมาณ 30Hz – 210Hz และมีความถี่รองประมาณ 210Hz – 15 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Cello เป็นเครื่องสีขนาดใหญ่ มีช่วงความถี่หลัก ประมาณ 50Hz – 650Hz และมีความถี่รองประมาณ 650Hz – 15 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Viola เป็นเครื่องสีขนาดกลาง หรือเสียงกีตาร์โปร่ง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 130Hz – 1.2 kHz และมีความถี่รองประมาณ 1.2 kHz – 4 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Violinหมายถึงเครื่องสีขนาดเล็ก มีช่วงความถี่หลัก ประมาณ 180Hz – 4 kHz และมีความถี่รองประมาณ 4 kHz – 15 kHz

ประเภทเครื่องดนตรีแบบเป่า

 • เสียงเครื่องเล่น Bass Tuba เป็นเครื่องเป่าขนาดใหญ่ หรือเครื่องหนังที่ตีด้วยหัวไม้ มีช่วงความถี่หลัก ประมาณ 40Hz – 380Hz และมีความถี่รองประมาณ 380Hz – 16 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Bassoon เป็นเครื่องเป่าชนิดยาว มีช่วงความถี่หลักประมาณ 45Hz – 500Hz และมีความถี่รองประมาณ 500Hz – 10 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Bass Clarinet เป็นเครื่องเป่าขนาดกลาง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 80Hz – 500Hz และมีความถี่รองประมาณ 500Hz – 10 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น French Horn เป็นเครื่องเป่าปากแตรกว้าง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 120Hz – 800Hz และมีความถี่รองประมาณ 800Hz – 16 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Trumpet เป็นเครื่องเป่าปากแตรทองเหลือง มีช่วงความถี่หลักประมาณ 140Hz – 850Hz และมีความถี่รองประมาณ 850Hz – 9 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Clarinet เป็นเครื่องเป่าขนาดเล็ก มีช่วงความถี่หลักประมาณ 160Hz – 1.6 kHz และมีความถี่รองประมาณ 1.6 kHz – 16 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Oboe เป็นเครื่องเป่าเสียงแหลม มีช่วงความถี่หลักประมาณ 240Hz – 1.6 kHz และมีความถี่รองประมาณ 1.6 kHz – 16 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Flute เป็นเครื่องเป่าผิวทำด้วยโลหะ มีช่วงความถี่หลักประมาณ 240Hz – 2.2 kHz และมีความถี่รองประมาณ 2.2 kHz – 16 kHz
 • เสียงเครื่องเล่น Piccolo เป็นเครื่องเป่าขลุ่ยผิว มีช่วงความถี่หลักประมาณ 500Hz – 7 kHz และมีความถี่รองประมาณ 7 kHz – 16 kHz

ประเภทเครื่องดนตรีแบบเคาะ

 • เสียงเครื่องเล่น Piano เป็นเครื่องเล่นแบบแกรนด์ เปียโน มีช่วงความถี่หลักประมาณ 25Hz – 7 kHz