Select Page

ว่าด้วยเรื่องของ…เวทีเสียง (Soundstage)..???

ว่าด้วยเรื่องของ…เวทีเสียง (Soundstage)..???

 

 เวทีเสียง คือ ตำแหน่ง กว้าง/สูง/ลึก ที่เสียงโดยรวมของเพลง… หรือเสียงนั้นปรากฏขึ้นมาให้ได้ยิน…โดยเวทีเสียงที่ดีที่สุดก็คือ… จะมีการบ่งบอกให้เห็นถึงความ กว้าง/สูง/ลึก ของเวทีเสียงได้อย่างถูกต้อง… ในรถยนต์ที่มีเพียงลำโพงคู่หน้าเพียงอย่างเดียวนั้น… จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเวทีเสียงอยู่ล้ำออกไปทางด้านหน้า…ทำให้เสียงที่ ฉากหลังได้ไม่พอเพียงกับดนตรีประเภทแสดงสด… ส่วนในรถยนต์ที่มีลำโพงทั้งด้านหน้า… และด้านหลัง… จะให้เสียงที่โอบล้อมจากเบื้องหน้าไปจรดฉากด้านหลัง… ซึ่งจะต้องมีการกำหนด… และควบคุมความสมดุลของเสียงจากตัวขับเสียงให้เหมาะสม… รวมไปถึงตำแหน่ง สูง/ต่ำ ของการสร้างคลื่นความถี่เสียงเวทีด้วย…จึงจะให้ความรู้สึกที่ว่าในห้อง โดยสารของรถยนต์คันนั้น… มีความสมจริงของระดับเวที… และระดับที่นั่งของผู้ฟัง… โดยเสียงดนตรีที่ปรากฏนั้นอาจทำให้เห็นแหล่งที่มาว่าจากเบื้องล่าง, บนแผง Dash-Board หรือขอบกระจกหน้า ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวขับเสียงที่ใช้สอดประสานกับสภาพแวดล้อมได้กลมกลืนเพียงใด…
20130820101610-594051797