Select Page

ว่าด้วยเรื่องของ 2-Ohms Stable

ว่าด้วยเรื่องของ 2-Ohms Stable

เพาเวอร์แอมป์แบบ 2-Ohms Stable หมายถึงอะไร… ใช่เพาเวอร์แอมป์แบบกระแสสูง (High Current) หรือไม่…มาหาคำตอบกัน…?

เพา เวอร์แอมป์โดยทั่วไป…จะสามารถขับโหลดที่ระดับความต้านทานคงที่…หรือ สามารถขับกำลังไปยังโหลดภาระขนาดความต้านทานนั้นต่อแชนแนลได้…โดยไม่มี ลักษณะของการทำงานเกินตัว… แม้ว่าเพาเวอร์แอมป์ในระบบเสียงรถยนต์ส่วนใหญ่นั้น…จะเน้นที่การขับโหลด ได้อย่างน้อย 4 โอห์มคงที่… แต่ก็มีเพาเวอร์แอมป์บางรุ่นบางตัวเหมือนกัน…ที่ขับโหลด 2 โอห์มคงที่ได้…ที่เราเรียกว่า 2-Ohms Stable นั่นเอง… นั่นก็หมายความว่า… เราสามารถที่จะใช้ชุดลำโพงกลาง/แหลม 4 โอห์มปกติ…ทำงานร่วมกันได้ถึง 2 ชุด…ในลักษณะของการต่อขนานกันในแต่ละแชนแนล… ซึ่งแต่ละแชนแนลของเพาเวอร์แอมป์…จะมองเห็นโหลดภาระเป็น 2 โอห์ม… สำหรับเพาเวอร์แอมป์กระแสสูง (High Current) นั้น… มักเป็นคำที่ใช้เรียกเพาเวอร์แอมป์ซึ่งสามารถขับโหลดภาระต่ำๆได้ในหลากหลายระดับ… อาทิ 1 โอห์ม, 0.5 โอห์มหรือ 0.25 โอห์ม ซึ่งโดยนัยยะแล้ว…ก็ถือว่าคล้ายๆกันกับเพาเวอร์แอมป์แบบ 2-Ohms Stable นั่นเอง…ใช้เรียกร่วมกันได้…

20131206100428-526337463