Select Page

ความแตกต่างระหว่างการเดินสายลำโพงแบบขนาน…และอนุกรม…

ความแตกต่างระหว่างการเดินสายลำโพงแบบขนาน…และอนุกรม…

20140203095220-1587769871 - Copy

  • การเดินสายลำโพงแบบขนาน ( Parallel Wiring ) : คือการเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของลำโพงทั้งหมด

เข้า ที่ขั้วบวก (+) ของช่องต่อสายลำโพงที่เพาเวอร์แอมป์… และเชื่อมต่อขั้วลบ (-) ของลำโพงทั้งหมดเข้าที่ขั้วลบ (-) ของช่องต่อสายลำโพงที่เพาเวอร์แอมป์… โดยในการต่อขนานสายลำโพง 2 ตัวที่มีอิมพีแดนซ์ 4 โอห์มนั้น…เพาเวอร์แอมป์จะมองเห็นอิมพีแดนซ์ของลำโพงเป็น 2 โอห์ม… ซึ่งอิมพีแดนซ์ที่ต่ำลงนี้…จะทำให้เพาเวอร์แอมป์ขับกระแสเพิ่มขึ้น 1 เท่า… และเป็นสาเหตุให้เพาเวอร์แอมป์เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าด้วยเช่นกัน…ดังนั้นจึงควรเลือกเพาเวอร์แอมป์ที่มีความสามารถขับโหลด 2 โอห์มแบบสเตอริโอ..

20140203095217-363154818 - Copy

  • การเดินสายลำโพงอนุกรม ( Series Wiring ) : คือการเชื่อมต่อขั้วบวก (+) ของช่องต่อสายลำโพงที่

เพา เวอร์แอมป์ไปยังขั้วบวก (+) ของลำโพงตัวแรก… จากนั้นจึงต่อขั้วลบ (-) ของลำโพงตัวแรกไปยังบวก (+) ของลำโพงตัวที่สอง… และเชื่อมต่อขั้วลบ (-) ของลำโพงตัวที่สองไปยังขั้วลบ (-) ของช่องต่อสายลำโพงที่เพาเวอร์แอมป์… โดยในการต่ออนุกรมสายลำโพง 2 ตัวที่มีอิมพีแดนซ์ 4 โอห์ม… เพาเวอร์แอมป์จะมองเห็นอิมพีแดนซ์ของลำโพงเป็น 8 โอห์ม…ซึ่งอิมพีแดนซ์ที่สูงขึ้นทำให้เพาเวอร์แอมป์ขับกระแสลดลง 1 เท่า…กำลังวัตต์ที่ได้ก็จะต่ำลง…เพาเวอร์แอมป์ก็จะร้อนน้อยลง…และให้เสถียรภาพในการทำงานสูงขึ้น…

20140203095215-226205606}

honor_jpeg   mb_jpeg   johnnie_jpeg   judge_jpeg   maxma-2_jpeg   konrukdee_jpeg   ma_jpeg   gip_jpeg   exad_jpeg   option_jpeg   adison_jpeg   xcaliber_jpeg   rifle_jpeg   lefven_jpeg   cube_jpeg   kingdom_jpeg   ssf_jpeg   mafia_jpeg   taurus_jpeg
%d bloggers like this: